ปฏิทินปีการศึกษา 2556

โรงเรียนฮกเฮง
เลขที่ 6 ถ.หลังสถานีรถไฟ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
Fax 032-211932 โทร. 032-342434
ติดต่อผู้ดูแล hokheng@hotmail.com, enjoy2423@hotmail.com
www.hokheng.com

เดือน
กิจกรรม
หมายเหต
พฤษภาคม

16  พ.ค. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556
19  พ.ค. 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2556

กำหนดการในการจัดกิจกรรม
สามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลา
ได้ตามความเหมาะสม
มิถุนายน

14   มิ.ย. 2556 กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
26    มิ.ย. 2556 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

กรกฎาคม

23 ก.ค. 2556  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
24 - 25 ก.ค. 2556  สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1

สิงหาคม

9   ส.ค. 2556  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 - 16  ส.ค. 2556  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กันยายน
ก.ย. 2556   การแข่งขันศิลปหัตถกรรมเครือข่ายบ้านโป่ง 3
ตุลาคม

1 – 2   ต.ค. 2556       สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 2/ 2556
7 – 8   ต.ค. 2556       กีฬาสีต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
9 – 31 ต.ค. 2556       ปิดภาคเรียนที่ 1

พฤศจิกายน

1 พ.ย. 2556 เปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556
                   เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1
9  พ.ย. 2556 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2556
พ.ย. 2556 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับ สพป.รบ. เขต 2
พ.ย. 2556 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  -เนตรนารี
พ.ย. 2556 กิจกรรมเข้าค่ายภาษา (ไทย  อังกฤษ  จีน)

ธันวาคม

4  ธ.ค. 2556 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 – 27  ธ.ค. 2556 สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 3/2556
30 ธ.ค. 2556 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม

11  ม.ค. 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กุมภาพันธ์

ก.พ. 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบ ( O - NET)
ก.พ. 2557 - นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สมัครเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มอบตัว  
                   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19 – 21  ก.พ. 2557 สอบวัดผลการเรียนรู้ครั้งที่ 4/2556
ก.พ. 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2

มีนาคม

3  มี.ค. 2557 - วันฮกเฮงวิชาการ / รับผลการเรียนทุกระดับชั้น
                       - สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4   มี.ค. 2557 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
31  มี.ค. 2557 ปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556

HOME